Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN / PRIVACY STATEMENT
Belangrijke juridische mededeling

 

Deze algemene voorwaarden (‘Website Voorwaarden’) van Brandstof Events omschrijven op welke wijze Brandstof Events haar diensten aanbiedt. Lees deze Website Voorwaarden daarom zorgvuldig voordat u uw aanvraag via onze website (www.brandstofevents.nl) (‘Website’) plaatst. Door het gebruik van deze Website en/of onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze Website Voorwaarden. Brandstof Events behoudt zich het recht voor deze Website Voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan aan u. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Website Voorwaarden. De Website Voorwaarden zijn op deze website beschikbaar. U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende Website Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Website Voorwaarden, verzoekt Brandstof Events u deze Website onmiddellijk te verlaten.

 

1 Introductie
1.1 Brandstof Events is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60198095 en gevestigd te Tilburg.

 

2 Boekingsopdracht
2.1 Brandstof Events biedt u de mogelijkheid om uw boekingen aan de bij ons aangesloten partners (‘Partners’) door te geven op de wijze zoals op de Website is weergegeven. Wij brengen een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen Partner. Brandstof Events is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Brandstof Events is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de boeking en zij garandeert op geen enkele wijze dat uw opdracht bij de aangesloten Partner van Brandstof Events van afdoende kwaliteit is.
2.2 Voorafgaand aan een event vragen wij de opdrachtgever om een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag te voldoen. Dit kan tot uiterlijk 1 week voor de exacte startdatum & -tijd van het event. Restfacturen aan Brandstof Events kunnen tot 14 dagen na een event voldaan worden. Zodra Brandstof Events de betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen worden binnen 2 werkdagen de betalingsfacturen aan de betrokken leveranciers voldaan.
2.3 Brandstof Events is niet aansprakelijk voor het eventueel niet nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever.

 

3 Een bestelling plaatsen en de verwerking hiervan
3.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte boeking te plaatsen en uit te laten voeren. Dit betreft o.a. het verstrekken van de juiste naam, emailadres en telefoonnummer.
3.2 Brandstof Events zal uw boeking verwerken en wij zullen u dit per e-mail bevestigen. Als u geen schriftelijke bevestiging hebt ontvangen, hebben wij geen boeking van u ontvangen en dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

 

4 Aansprakelijkheid
4.1 Brandstof Events zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
4.2 Brandsof Events sluit iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:
Brandstof Events
info@BrandstofEvents.nl
– onze diensten;
– deze Website;
– de juistheid van de door de Partners op onze Website verstrekte informatie;
– de diensten en/of een producten, handelingen en/of nalatigheden van de Partners;
– het (niet-)gebruik van deze Website, alle websites verbonden aan deze Website (via links) en/of het materiaal op deze websites.
4.3 Niets in deze Website Voorwaarden beperkt of sluit op enige wijze de aansprakelijkheid van Brandstof Events door dood of persoonlijk letsel als gevolg van enige nalatigheid door Brandstof Events uit. Hetzelfde geldt voor enige aansprakelijkheid van Brandstof Events uit hoofde van frauduleus handelen, (schending van) wettelijke rechten of enige andere aansprakelijkheid van Brandstof Events die niet op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving kan worden uitgesloten en/of beperkt.
4.4 Indien uw gebruik van (het materiaal op) deze Website leidt tot enige onderhoudswerkzaamheden, reparaties en/of aanpassingen van deze Website, apparatuur, software en/of data, bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle hierdoor door Brandstof Events gemaakte kosten en geleden schade.

 

5 Klachten
5.1 Klachten over de behandelingen en/of diensten van een Partner kunnen tot uiterlijk 48 uur na het ondergaan van de behandeling via de Website bij Brandstof Events worden ingediend. Daarnaast kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via het telefoonnummer of het e-mailadres dat staat vermeld op deze Website.
5.2 In het geval u ontevreden bent over de behandelingen en/of diensten van een Partner, zal Brandstof Events, onder voorbehoud van hetgeen onder artikel 5 is bepaald en indien mogelijk, proberen u te helpen bij het zoeken naar een oplossing die voor u toereikend is. Brandstof Events kan besluiten ‘zonder daartoe overigens enige aansprakelijkheid te aanvaarden’ om het door u betaalde bedrag voor de betreffende product of dienst aan u terug te betalen.
5.3 Een klacht over de diensten van een Partner of een verzoek tot compensatie, dient u rechtstreeks in te dienen bij de Partner.

 

6 Intellectueel eigendom
6.1 U bent uitsluitend gerechtigd om materiaal van deze Website te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Houdt u hierbij rekening met de volgende bepalingen:
6.1.1 Tenzij anders is vermeld, behoren alle auteursrechten en alle andere intellectuele
eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten,
databankrechten, modelrechten, octrooirechten en andere (geschreven en/of ongeschreven)
rechten van intellectuele eigendom) gelegen in deze Website en alle via deze Website door
Brandstof Events ter beschikking gestelde materialen (waaronder maar niet beperkt tot gegevens, bestanden, foto’s, teksten, lay-out, afbeeldingen, etc.) toe aan Brandstof Events of aan licentiegevers van Brandstof Events. Deze Website en alle via deze Website ter beschikking gestelde materialen worden (wereldwijd) beschermd door toepasselijke wet- en regelgeving. Enig ander gebruik van deze Website en/of de via deze Website ter beschikking gestelde materialen, anders dan zoals in artikel 6.1 vermeld, is uitdrukkelijk verboden. Voor dergelijk gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandstof Events uitdrukkelijk vereist.
6.1.2 Indien beeldmateriaal op de website van Brandstof Events is aangeleverd door de aangesloten partners (i.e. foodtruck ondernemers, artiesten of bands) zijn deze partners zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van dit beeldmateriaal. Bij onrechtmatig gebruik zullen de partners derhalve zelf in dienen te staan voor de eventuele kosten.
6.1.3 U bent niet gerechtigd om op enige wijze de digitale of papieren exemplaren van enig bepaald materiaal van deze Website die u in overeenstemming met artikel 6.1 opslaat en/of gebruikt op enige wijze te wijzigen, aan te passen en/of te (her)bewerken. U bent niet gerechtigd om bepaalde foto’s, teksten, (grafische) afbeeldingen en/of video- en/of audiomateriaal aan het originele materiaal van de Website toe te voegen, te wijzigen en/of te (her)gebruiken. U dient ervoor te zorgen dat de status van Brandstof Events alsmede die van andere auteurs van het materiaal op deze Website te allen tijde wordt erkend.
6.1.4 Voor zover van toepassing, erkent u uitdrukkelijk dat Brandstof Events de maker is van danwel auteursrechthebbende is op het materiaal van deze Website.
6.1.5 U bent niet gerechtigd om enig materiaal van deze Website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of verleende licentie hiertoe van Brandstof Events.
6.2 Zoals onder artikel 6.1 hierboven is beschreven, mag geen enkel (onder)deel van deze Website (geheel of gedeeltelijk) op enige wijze worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, verspreid, gedistribueerd, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd en/of op enige andere wijze (doen) worden gebruikt of geëxploiteerd (waaronder, maar niet beperkt tot reproductie of opslag op/in andere website(s) of op/in enig elektronisch (opslag)medium) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe van Brandstof Events.
6.3 Aan deze Website Voorwaarden zijn geen andere rechten te ontlenen dan welke nadrukkelijk hierboven onder artikel 6.1 is omschreven. Alle rechten die niet expliciet in deze Website Voorwaarden zijn omschreven worden uitdrukkelijk door Brandstof Events voorbehouden.

 

7 Website toegang
7.1 Brandstof Events probeert deze Website -met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden- 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar te stellen. Brandstof Events garandeert echter niet dat deze Website continue beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert Brandstof Events uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop deze Website beschikbaar wordt gesteld, altijd
(volledig) vrij zijn van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. Brandstof Events sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.
7.2 Brandstof Events behoudt zich het recht voor om u zonder voorafgaande mededeling de toegang tot deze Website (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen.
7.3 Helaas is de overdracht van informatie via internet niet altijd volledig veilig. Hoewel wij zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen proberen te treffen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u verzonden gegevens en data via onze Website niet volledig garanderen. Elke informatieoverdracht is dan ook voor eigen risico.

 

8 Bezoekersmateriaal en gedrag
8.1 U bent verantwoordelijk voor de wijze waarop u tot deze Website toegang verkrijgt. U draagt tevens de verantwoordelijkheid voor alle personen die via uw internetverbinding toegang tot deze Website verkrijgen en het feit dat zij zich bewust zijn van deze Website Voorwaarden en zich hier aan houden.
8.2 Anders dan de persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) welke vallen onder de Brandstof Events Privacy Verklaring, wordt alle andere informatie die u verzendt via en/of plaatst op deze Website beschouwd als niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie. Brandstof Events aanvaardt geen verdere verplichtingen en/of verantwoordelijkheid voor deze door u geplaatste informatie. Brandstof Events alsmede diegenen die zij hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent, behoudt zich het recht voor om dergelijke door u verzonden en/of geplaatste niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie te kopieren, distribueren en op enige andere wijze te gebruiken ten
behoeve van commerciële en niet-commerciële doeleinden.
8.3 Het is uitdrukkelijk verboden om enig materiaal te plaatsen, te uploaden en/of te verzenden en/of naar de Website over te brengen wat:
– in strijd is met lokale, nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving;
– op enige wijze onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus is;
– bijdraagt aan iedere niet-geautoriseerde of niet-toegestane reclame(-activiteiten);
– virussen en/of andere schadelijke programma’s bevat.
8.4 Het is uitdrukkelijk verboden om op enige (andere) wijze misbruik van deze Website te maken (waaronder maar niet beperkt tot hacken en/of het ontwijken of verwijderen van beveiliging(en) van (delen) van deze Website).
8.5 Alle beoordelingen, opmerkingen en/of feedback die u via deze Website plaatst, uploadt en/of
verzendt mogen in ieder geval niet / geen:
– op enige wijze lasterlijk, obsceen en/of aanstootgevend materiaal bevatten;
– op enige wijze geweld en/of discriminatie bevatten en/of hiertoe aanzetten;
– op enige wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
– op enige andere wijze in strijd zijn met en/of inbreuk maken op wettelijke rechten van derden
– aanzetten tot enige illegale activiteiten en/of schendingen van de privacy van derden;
– de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback van Brandstof Events afkomstig
zijn;
– de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback afkomstig zijn van een ander
persoon (dan uzelf) en/of uw relatie met een ander persoon verkeerd doet voorstellen.
8.6 De verboden handelingen zoals hierboven beschreven zijn niet-limitatief. Indien u zich niet houdt aan een of meer van deze genoemde verboden handelingen, behoudt Brandstof Events zich het recht Brandstof Events (info@BrandstofEvents.nl) voor om alle hierdoor door Brandstof Events geleden kosten en ontstane schade volledig op u te
verhalen.
8.7 Brandstof Events zal volledige medewerking verlenen aan iedere wettelijke autoriteit(en), wanneer deze haar desgewenst verzoekt om de identiteit en/of de locatie van bepaalde personen bekend te maken, indien en voor zover sprake is van enig handelen zoals in dit artikel beschreven.

 

9. Links naar en van andere websites
9.1 Links naar websites van derden op de Website van Brandstof Events worden enkel verstrekt voor uw gemak. Wanneer u van deze links gebruik maakt, verlaat u deze Website. Brandstof Events controleert en/of herziet de websites van derden niet en is ook niet verantwoordelijk voor deze websites en/of de inhoud en/of beschikbaarheid hiervan. Brandstof Events vertegenwoordigt verder op geen enkele wijze deze websites, het materiaal op deze websites, en/of het resultaat van het gebruik hiervan. Als u besluit om gebruik te maken van een of meerdere van deze websites van derden, is dit geheel voor
eigen risico.
9.2 U mag te allen tijde deze Website linken aan uw eigen website op voorwaarde dat dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van Brandstof Events en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan Brandstof Events en haar onderneming.
9.3 U bent niet gerechtigd om een link van een website die niet van u is te gebruiken wanneer een dergelijke link op enige wijze een vorm van associatie met en/of goedkeuring door Brandstof Events suggereert, wanneer hiervoor geen rechtvaardige gronden aanwezig zijn.
9.4 Enige links naar de Website van Brandstof Events moeten voldoen aan alle (toepasselijke) voorwaarden zoals genoemd in deze Website Voorwaarden.
9.5 Brandstof Events behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar toestemming voor de plaatsing van links naar de Website van Brandstof Events in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken

Disclaimer
10.1 Brandstof Events doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven. De Partners zijn echter verantwoordelijk voor de informatie over de door hen geleverde gerechten en de diensten, zoals bijvoorbeeld beschrijvingen van gerechten, prijzen, allergiewaarschuwingen en zij voeren de opdracht uit. Als u twijfelt over de door de Partner geleverde informatie, raden wij u uitdrukkelijk aan hierover tijdig en voorafgaand aan het plaatsen van uw boeking contact op te nemen met de betreffende Partner of Brandstof Events. In het bijzonder garandeert Brandstof Events niet dat de informatie die op de Website is weergegeven, waaronder die door de Partners aan Brandstof Events wordt verstrekt volledig juist en up-to-date zijn.
10.2 Voor zover wettelijk toegestaan, biedt Brandstof Events u toegang tot deze Website en haar diensten onder uitsluiting van alle verklaringen, garanties, voorwaarden en/of andere bepalingen (inclusief wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op deze Website en de door Brandstof Events aangeboden diensten).
10.3 U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen wachtwoord wat u
gebruikt om u te registreren op de Website. Tenzij Brandstof Events op onachtzame en nalatige wijze uw wachtwoord aan derden bekend maakt, is Brandstof Events niet aansprakelijk voor onbevoegde transacties en/of handelingen gemaakt of gepleegd met uw naam en wachtwoord.

Beëindiging
11.1 Brandstof Events is te allen tijde en geheel naar eigen inzicht gerechtigd om u de toegang en/of het gebruik van de Website en onze diensten onmiddellijk (permanent of tijdelijk) te ontzeggen en/of te beëindigen, wanneer:
11.1.1 Brandstof Events er redelijkerwijs van overtuigd is dat u materiaal op de Website heeft geplaatst, ge-upload, verspreid of anderzijds heeft gebruikt op een manier die in strijd is met de artikel 8 van deze Website Voorwaarden;
11.1.2 Brandstof Events er redelijkerwijs van overtuigd is dat u hebt gehandeld in strijd met de artikelen van deze Website Voorwaarden;
11.1.3 U op een andere wijze in strijd met een of meerdere bepalingen van deze Website
Voorwaarden heeft gehandeld.

12. Toepasselijk recht

12.1 Deze Website Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen naar aanleiding van deze Website Voorwaarden of die hiermee verband houden worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Rotterdam.

13. Aanvullende bepalingen

13.1 Wij zijn begaan met het beschermen van uw privacy en veiligheid. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring.
13.2 Indien 1 of meerdere bepalingen van deze Website Voorwaarden door enige rechterlijke instantie of autoriteit onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-uitvoerbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling(en) uit deze Website Voorwaarden verwijderd. Dit heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Website Voorwaarden en deze blijven onverminderd van kracht.
13.3 Iedere (gehele of gedeeltelijke) vertraging of niet-handhaving van enige bepaling van deze Website Voorwaarden door u of Brandstof Events, wordt niet geïnterpreteerd als enige afstand van uw of onze rechten of rechtsmiddelen.
13.4 U bent niet gerechtigd uw rechten of verplichtingen zoals beschreven in deze Website
Voorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandstof Events over te dragen. Brandstof Events is gerechtigd haar rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze Website Voorwaarden zonder uw schriftelijke voorafgaande toestemming (geheel of gedeeltelijk) aan derden over te dragen, waaronder maar niet beperkt tot situaties waarin Brandstof Events een joint-venture aangaat, of sprake is van een overname en/of verkoop.
13.5 De titels in deze Website Voorwaarden zijn slechts bedoeld voor uw gemak. Deze titels zijn niet van invloed op de interpretatie van de inhoud van deze Website Voorwaarden.
14. Uw status
15.1 Door het plaatsen van een boeking via deze Website garandeert u dat:
(a) u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan; en
(b) u minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
(c) u de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (indien u jonger bent dan 18 jaar).

15. Mededelingen
15.1 Toepasselijke wet- en regelgeving kan vereisen dat bepaalde informatie en mededelingen die wij aan u versturen schriftelijk dient te zijn. Wanneer u van deze Website gebruik maakt, accepteert u echter dat wij deze informatie en mededelingen (voornamelijk) per e-mail aan u zullen toesturen.
Wij zullen per e-mail contact met u opnemen of via mededelingen op deze Website u van informatie voorzien. U gaat akkoord met deze elektronische communicatie en ‘indien nodig en voor zover vereist’ erkent dat alle overeenkomsten, berichten, informatie en/of andere mededelingen die wij elektronisch aan u bekend maken voldoen aan enige wet- en regelgeving die in een dergelijk geval schriftelijke mededelingen voorschrijft. Deze voorwaarde heeft geen verdere invloed op uw wettelijke rechten.

Overmacht

16.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim en/of enige vertraging in de uitoefening van een of meerdere van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, indien en voor zover dit is veroorzaakt door enige oorzaak of gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen (overmacht).
16.2 Overmacht omvat iedere van buiten komende oorzaak, gebeurtenis en/of handeling waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Overmacht omvat in ieder geval:
a) stakingen, buitensluitingen en/of andere collectieve (stakings)acties;
b) burgerlijke onrust, oproer, invasies, terroristische aanslagen (of dreigingen hiervoor), oorlogen (of dreigingen hiervoor);
c) branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen en -verschuivingen, epidemieën en/of natuurrampen;
d) onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere middelen van openbaar of ander (eigen) vervoer;
e) onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare en/of particuliere
telecommunicatienetwerken;
f) wetten, besluiten, voorschriften en/of andere overheidsbeperkingen.
16.3.1 Ingeval van overmacht worden onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige
overeenkomst geacht te zijn opgeschort zolang de situatie van overmacht zich voordoet. Wij doen al hetgeen redelijkerwijs mogelijk om te proberen deze situatie van overmacht zo spoedig mogelijk te beeindigen of een oplossing te vinden zodat wij onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, ondanks deze overmacht, alsnog kunnen uitoefenen.

17. Geldigheid
17.1 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Website Voorwaarden op enig moment door enige rechterlijke instantie of autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen in deze Website Voorwaarden geheel en onverkort van kracht.

Volledige overeenkomst
18.1 Deze Website Voorwaarden alsmede alle overige documenten waarnaar deze Website
Voorwaarden verwijzen, bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van (het gebruik van) deze Website zijn gemaakt. Deze afspraken vervangen alle eerdere afspraken welke partijen hieromtrent met elkaar hebben gemaakt.

Brandstof Events Privacy Statement
PRIVACY VERKLARING
Brandstof Events is verantwoordelijk voor het verwerken van uw (persoons)gegevens die u via www.BrandstofEvents.nl (‘Website’) aan Brandstof Events verstrekt. Wij zijn begaan met de privacy van alle deelnemers en bezoekers van deze Website. Deze Privacy Verklaring geeft u uitleg over op welke wijze de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking krijgen, gebruiken en beschermen. Brandstof Events houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Door het bezoeken van deze Website en/of gebruik maken van onze diensten op deze Website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte door Brandstof Events van uw persoonsgegevens zoals in deze Privacy Verklaring omschreven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring, verzoeken wij u geen gebruik van deze Website en/of onze diensten te maken.

Naam

E-mailadres

Bericht